top of page
Chemical Disinfection

SZKOLENIE ONLINE:

Bezpieczeństwo pracy przy stosowaniu czynników chemicznych - przepisy i praktyka

Szkolenie online z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy

OPIS:

Często występuje przekonanie, że przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa chemicznego dotyczą wyłącznie zakładów produkujących chemikalia. Jest to błędne podejście, które może powodować niespełnienie prawnych obowiązków, a w konsekwencji nawet odpowiedzialność wykończeniową przeciwko prawom pracownika.Właściwie nie ma zakładu, w którym nie są stosowane jakieś substancje lub mieszaniny chemiczne. W związku z tym podstawowe obowiązki w zakresie zapewnienia bezpiecznego stosowania chemikaliów dotyczą wszystkich pracodawców, będących zarówno ich producentami, jak i dalszymi użytkownikami. Obowiązujące przepisy prawne, zarówno krajowe, jak też ogólnoeuropejskie, wydane w celu poprawy kontroli i zarządzania chemikaliami, mają na celu większą ochronę zdrowia pracujących oraz środowiska.

Kontrola zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy – jedną z trzech kluczowych strategii PIP w latach 2022-2
024

Z doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że mimo wdrażania poszczególnych przepisów prawnych REACH i CLP wiedza użytkowników chemikaliów w zakresie bezpieczeństwa pracy nadal nie jest zadowalająca.

Przedsiębiorstwa w niewystarczającym stopniu znają zależności między krajowymi regulacjami, a obszernymi aktami wydanymi przez UE. Poza tym, przepisy i wytyczne często się zmieniają, co wynika z ciągłego rozwoju nauki i wiedzy w dziedzinie chemikaliów.


Kontrole PIP w poprzednich latach pokazały bardzo liczne nieprawidłowości w zakładach pracy (nawet 50% kontrolowanych)  np. w zakresie czynników rakotwórczych i mutagennych – rejestr pracowników narażonych i prace w kontakcie, pomiarów czynników szkodliwych, instrukcji dotyczących postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, magazynowania i miejsc składowania substancji niebezpiecznych, spisu substancji i mieszanin niebezpiecznych, uwzględnienia czynników chemicznych w ocenie ryzyka zawodowego czy w zakresie szkoleń bhp.

Liczne uchybienia popełniane przez pracodawców w zakresie właściwego zabezpieczania zdrowia i życia pracowników.

Na szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego eksperta PIP uczestnicy uzyskają informacje:

 • jakie przepisy regulują zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi?

 • jak dzielimy czynniki chemiczne ze względu na różne parametry, w tym na stwarzane zagrożenia?

 • co to są prace szczególnie niebezpieczne? Obowiązujące zasady

 • które czynniki chemiczne są rakotwórcze? Jakie są obowiązki pracodawcy?

 • jakie obowiązki są nakładane na pracodawcę w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy?

 • jak dokonać szacowania ryzyka zawodowego w zakresie czynników chemicznych?

 • jak należy dokonać doboru ubrań roboczych i środków ochrony indywidualnej przy pracach z użyciem czynników chemicznych?

 • jakie są zasady magazynowania i składowania czynników chemicznych?

 • jak wykorzystać informacje z kart charakterystyk do sporządzenia dokumentacji wewnątrzzakładowej dotyczącej czynników chemicznych?

 • jakie są niezbędne dokumenty, które zobowiązany jest posiadać pracodawca?

 • jaka jest odpowiedzialność pracodawcy i osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy?

PROGRAM:

 1. Aktualne podstawy prawne regulujące zagadnienia bezpieczeństwa pracy z czynnikami chemicznymi

 2. Prace szczególnie niebezpieczne - czynniki chemiczne

 3. Podział czynników chemicznych wg: stanu skupienia - poziom zagrożenia, dróg narażenia, sposobu   

    oddziaływania na organizm człowieka, w tym ototoksyczne

 4. Źródła informacji o właściwościach czynników chemicznych i jak je wykorzystać - karty charakterystyki

 5. Badania i pomiary niebezpiecznych czynników chemicznych

 6. Ocena ryzyka zawodowego - w zakresie czynników chemicznych

 7. Ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej przy pracy z czynnikami chemicznymi

 8. Magazynowanie i składowanie czynników chemicznych

 9. Atmosfery wybuchowe

10. Dokumentacja zakładowa i stanowiskowa dotycząca czynników chemicznych

11. Obowiązki pracodawcy związane z występowaniem czynników rakotwórczych w środowisku pracy

12. Wypadki przy pracy związane z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi występującymi w środowisku pracy

13. Naruszenia przepisów prawa pracy

PROWADZĄCY:

Inspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert, główny specjalista w zakresie produkcji, przetwarzania i magazynowania niebezpiecznych czynników chemicznych, magister chemii, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w zakładach przemysłowych jak i od kilkunastu lat w strukturach PIP. W ramach pracy skupia się szczególnie na zagrożeniach związanych z używanymi czynnikami chemicznymi, niebezpieczeństwem wystąpienia atmosfer wybuchowych, bada okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy wynikające z powyższych zagrożeń. Wykładowca na podyplomowych studiach bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor licznych publikacji, np.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy, Czynniki chemiczne w przemyśle meblarskim, BHP przy produkcji laminatów, Nanomateriały i bezpieczeństwo, Regulacje REACH i CLP wraz z oceną ryzyka zawodowego przy czynnikach chemicznych, Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika sprzątającego, pracowników narażonych na hałas, Ocena ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej. Praktyk znający bieżące problemy zakładów.

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

790 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 31.05.2024
890 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 31.05.2024.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin: 13.06.2024.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:
790zł - zgłoszenie do 31.05.
890zł - zgłoszenie po 31.05.
 


Symbol: BC130624

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page