top of page

Szkolenie:

Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością stosowanych w przemyśle spożywczym, w tym opakowań żywności w świetle najnowszych przepisów i wytycznych UE

2023r. szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

 

Program:

 

I Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia z:

 • tworzyw sztucznych;

 • metali;

 • papieru i tektury (w tym z makulatury)

 • zadrukowanych opakowań

 • wyrobów powlekanych powłokami organicznymi i nieorganicznymi

 • wyrobów gumowych

 • wyrobów ceramicznych i szklanych

 • farb drukarskich, lakierów, klejów

II Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywności

 • Znakowanie

 • Deklaracja zgodności

 • Identyfikowalność (system traceability)

III Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE

 • Deklaracja zgodności - cel wystawienia dokumentu, aktualizacja dokumentu

 • Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające - urzędowa kontrola

 • Deklaracja zgodności, dokumenty uzupełniające – przykładowe dokumenty, informacje jakie powinny zawiera

 • Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw

 • Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi

 • Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role na rynku.

III Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z najnowszymi zmianami:

 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu  z żywnością, limity migracji globalnej, specyficznej, wymagania odnośnie składu chemicznego

 • Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania, badania organoleptyczne

 • Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) – ocena ryzyka

IV Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

 • nowy limit migracji bisfenolu A dla tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością

 • nowe wymagania dla lakierów I powłok w zakresie migracji bisfenolu A i deklaracji zgodności

 • nowe wymagania w zakresie migracji bisfenolu A z wyrobów przeznaczonych dla niemowląt i dzieci

V Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja i zagrożenia dla:

 • stali nierdzewnej;

 • aluminium;

 • szkła;

 • gumy, silikonu;

 • farb drukarskich, lakierów i powłok itp.

VI Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności

 • Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności

VII Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Zagrożenia związane ze stosowaniem tworzyw sztucznych z recyklingu do kontaktu z żywnością

 • Deklaracja zgodności dla materiałów opakowaniowych wyprodukowanych z tworzyw sztucznych z recyklingu

 • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na procesy recyklingu tworzyw sztucznych z przeznaczeniem do stosowania w produkcji opakowań żywności

VIII Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności

 • Przykłady aktywnych i inteligentnych materiałów, wymagania ogólne

 • Wymagania szczegółowe, procedura uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie

 • Najnowsze opinie EFSA dotyczących m. in. podkładek absorpcyjnych pod mięso

 • Planowana zmiana rozporządzenia nr 450/2009, ustanowienie unijnego wykazu substancji dozwolonych do stosowania w aktywnych i inteligentnych materiałach

 • Wymagane dokumenty potwierdzające zgodność wyrobu z przepisami

 • Znakowanie

 
Opis:

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania. Zostaną przedstawione wymagania jakie muszą spełniać wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganej dokumentacji - deklaracji zgodności oraz wyników badań potwierdzających zgodność wyrobu z aktualnymi przepisami UE. W trakcie spotkania będą omówione przykładowe dokumenty oraz zgłoszone przez uczestników problemy.
 
Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania aktualnych przepisów prawa Unii Europejskiej i krajowego dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (opakowań, elementów maszyn i innych materiałów do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością).
Dedykowane jest  producentom żywności oraz producentom, importerom i dystrybutorom materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (technologom, specjalistom, kierownikom i pracownikom służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności) oraz pracownikom laboratoriów wykonujących badania materiałów  opakowaniowych.

 

Prowadzący: Marzena Pawlicka - Cegiełko
 
 • Kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

 • Ekspert Ministerstwa Zdrowia w pracach Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. materiałów do kontaktu z żywnością, w ramach której opracowywane są akty prawne z zakresu bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 • Przedstawiciel Polski w pracach sieci Krajowych Laboratoriów Referencyjnych i Laboratorium Referencyjnego Unii Europejskiej ds. Materiałów do Kontaktu z Żywnością, w ramach której opracowywane są metody badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

 • Przedstawiciel Polski w pracach Grupy Roboczej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ds. materiałów wykonanych z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne.

 • Prowadzi szkolenia dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zapewnia wsparcie merytoryczne dla organów centralnych, w tym dla MZ, GIS i MRiRW z zakresu bezpieczeństwa materiałów do kontaktu z żywnością.
   

Forma online:
 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa
   

Koszt uczestnictwa:

590 zł +VAT przy zgłoszeniu do 2023r.
690 zł +VAT przy zgłoszeniu po 2023r.

Warunki uczestnictwa:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Koszt uczesnictwa
Warunki uczestnictwa
bottom of page