top of page

SZKOLENIE ONLINE:

Bezpieczne stosowanie diizocyjanianów
Szkolenie dedykowane użytkownikom przemysłowym i profesjonalnym

Mamy doświadczenie w organizacji szkoleń wewnętrznych z tego tematu - zapraszamy do współpracy.

Zgodnie z rozporządzeniem KE nr 2020/1149 diizocyjaniany nie mogą  być stosowane jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych
i profesjonalnych po dniu 24 sierpnia 2023 r., chyba że:
a) stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, lub
b) pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniają, aby użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni ukończyli szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed rozpoczęciem używania tych substancji lub mieszanin

Podsumowując, każdy użytkownik, który ma styczność z diizocyjanianami pojedynczo lub łącznie w stężeniu 0,1% lub więcej jest zobowiązany do ukończenia szkolenia dotyczącego bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed użyciem substancji lub mieszaniny. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne przez 5 lat.


Odpowiadając na Państwa potrzeby edukacyjne przygotowaliśmy szkolenie w trakcie którego uczestnicy uzyskają informacje dotyczące zagrożeń stwarzanych przez diizocyjaniany, możliwości zastosowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa, adekwatnych środków ochrony indywidulanej i zbiorowej oraz bezpiecznego zachowania, co skutecznie zminimalizuje ryzyko powikłań zdrowotnych.
 

ZAKRES PROGRAMOWY:

 1. Nowe wymagania prawne Komisji Europejskiej dotyczące stosowania diizocyjanianów przez użytkowników przemysłowych i profesjonalnych wynikające z rozporządzenia nr 2020/1149 zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia REACH.

 2. Etykietowanie produktów i karty charakterystyki

 3. Chemia diizocyjanianów (lotność, lepkość, temperatura, masa cząsteczkowa)

 4. Skutki zdrowotne i sposób powstawania działania uczulającego

 5. Potencjał narażenia na działanie diizocyjaninów, dopuszczalne wartości narażenia zawodowego

 6. Ochrona przed zagrożeniami – środki ochrony indywidulanej (z uwzględnieniem instrukcji praktycznych w zakresie ich prawidłowego użytkowania i ich ograniczeń) oraz zbiorowej, higiena w miejscu pracy, higiena przemysłowa

 7. Ryzyko związane z zastosowanym procesem

 8. Określenie krytycznych etapów obróbki produktu

 9. Zanieczyszczenia krzyżowe

 10. Bezpieczne zachowania w miejscu pracy

 11. Czyszczenie, sprzątanie, postepowanie z pustymi opakowaniami i odpadami

 12. Bezpieczne magazynowanie diizocyjanianów

 13. Konserwacja i naprawy urządzeń, lista kontrolna konserwacji, dokumentacja obsługi technicznej

 14. Środki nadzwyczajne – plany awaryjne, pierwsza pomoc, postepowanie w przypadku wycieku, pożaru

 15. Zarządzanie zmianami w organizacji pracy – środki ostrożności

 16. Regularna ocena urządzeń do przetwarzania, środków kontroli oraz instrukcji bezpieczeństwa pracy z diizocyjanianami

 17. Dodatkowe aspekty związane z zachowaniem bezpieczeństwa behawioralnego

 18. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników
   

PROWADZĄCY:

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem zawodowym  na stanowisku: Koordynator ds. REACH/St. Specjalista ds. BHP i PPOŻ, wykształcenie: inżynier chemii, starszy inspektor ds. BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, studia podyplomowe - Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

690 zł + VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 2023r.
790 zł + VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 2023r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin: 2023r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15
:00

Koszt uczestnictwa:
6
90zł - zgłoszenie do 00.
790zł - zgłoszenie po
00.

 


Symbol: DI230823

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page