top of page

SZKOLENIE ONLINE:

Bezpieczeństwo pracy przy wykorzystaniu wózków jezdniowych
- transport wewnętrzny i magazynowanie

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne i normowe w zakresie bezpiecznej pracy w zakresie transportu wewnątrz zakładu Szkolenie warsztatowe z inspektorem PIP
 

ZAKRES PROGRAMOWY:


1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas transportu wewnątrz zakładu:
1.1. Ogólne oraz szczegółowe wymagania i wytyczne bhp wynikające z prawa krajowego oraz polskich
i europejskich norm w zakresie:  

 • zróżnicowania poziomów dróg transportowych – wymagania dla pochylni, w tym pochylni mobilnych,

 • minimalnych wymagań dotyczących oznakowania oraz zapewnienia szerokości dróg transportowych na odcinkach prostych, zakrętach, pomiędzy regałami, w wąskich korytarzach, na placach składowych,

 • oznakowania miejsc niebezpiecznych, w których występują zagrożenia dla pracowników w związku z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym – sposoby wyłączania miejsc niebezpiecznych z użytkowania, wygrodzenie, sposoby eliminacji zagrożeń związanych z niezabezpieczonymi otworami oraz zagłębieniami, zabezpieczenia miejsc w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, zastawiania dróg transportowych, zapewnienia dobrej widoczności na drogach transportowych, oświetlenia dróg transportowych,

 • oznakowania dróg wewnątrzzakładowych barwami bezpieczeństwa, znakami bezpieczeństwa oraz znakami drogowymi stosowanymi w transporcie - rodzaje, barwy, minimalne wymiary, zasady umiejscowienia (odległości, wysokość, widoczność), oświetlenie oraz ich konserwacja, sporządzanie, opracowanie oraz wprowadzanie w zakładzie pracy dokumentacji dotyczącej zasad ruchu drogowego (forma, treść i zawartość), wymagania prawne w zakresie zapoznania pracowników z ww. dokumentacją.

1.2. Wymagania prawne w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym:

 • interpretacje, zmiany prawa UDT w zakresie ważności uprawnień kwalifikacyjnych,

 • wymagane dokumenty potwierdzające uzyskanie uprawnień, w tym dla obcokrajowców, wymagane szkolenia dla osób wykonujących czynności wymiany butli z gazem.

1.3. Odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej – stosowanie oraz wymagania prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wyposażenie operatorów w ww. asortyment, zasady potwierdzania przez operatorów przydziału ww. asortymentu.
1.4. Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowychszczegółowe wymagania prawa krajowego w zakresie formy, treści, wymaganych informacji i zawartości zam
ieszczanych w ww. instrukcji. Wymagania szczegółowe prawa krajowego w zakresie zapoznania operatorów wózków jezdniowych z ww. instrukcją.
1.5. Prace przy użyciu wózków jezdniowych z napędem silnikowym stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego:

 • szczegółowe wymagania w zakresie informacji, które musi zawierać pisemne polecenie, sposób rejestrowania oraz przechowywania pisemnego polecenia, wykaz osób odpowiedzialnych za sporządzenie pisemnego polecenie.

1.6. Kontrola wózka jezdniowego z napędem silnikowym:

 • kontrola przed oddaniem do użytkowania po raz pierwszy oraz przed rozpoczęciem pracy przez operatora, z

 • wymagana dokumentacja dla wózka, kontrola w trakcie eksploatacji, osoby odpowiedzialne za
  przeprowadzanie kontroli, rejestracja wyników, czasookres wykonywania, zakres kontroli

 • kryteria zużycia elementów składowych wózków  – wymagania producenta, wymagania normowe, przykłady krytycznych wartości zużycia poszczególnych elementów składowych oraz ich stopień zużycia.

1.7. Warunki pracy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
z dodatkowym oprzyrządowaniem doczepianym:

 • warunki bezpieczeństwa dotyczące doczepienia oraz obsługi dodatkowego oprzyrządowania takiego jak oprzyrządowanie do transportu wiszących ładunków, przedłużenia wideł, czerpaki do materiałów sypkich, chwytaki do bel i beczek, obrotniki, teleskopowe oprzyrządowanie doczepne, ostroga – trzpień, pazur dociskowy.

1.8. Konserwacja wózków jezdniowych - szczegółowe wymagania prawne wynikające z krajowych przepisów (minimalne wymagania dla maszyn) w zakresie:

 • dokumentacji z przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych, i ich czasookresu,

 • uprawnień kwalifikacyjnych do przeprowadzania konserwacji wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia, zakres przeglądów,

 • potwierdzanie kwalifikacji zawodowych do konserwacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla obcokrajowców.

1.9. Szczegółowe wymagania prawne, zakazy, procedura, wytyczne w zakresie:

 • przewożenia, podnoszenia osób wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,

 • wjazdu do wagonów kolejowych, pojazdów samochodowych, na rampy statków powietrznych i wodnych:

1.10. Używanie wózków jezdniowych z napędem silnikowym w pomieszczeniach zagrożonych pożarem
i wybuchem:

 • szczegółowe wytyczne oraz zakazy, wymagane badania po naprawie wózków

1.11. Zasady bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, szczegółowe wymagania dotyczące:

 • jazdy wózkiem,

 • prawidłowego stanu technicznego wózka, tabliczki udźwigu

 • zasad bezpiecznego przewożenia ładunków (rozmieszczenie i mocowanie ładunków na wózkach jezdniowych), zasady podnoszenia wózkami jezdniowymi innych wózków, holowanie

1.12. Niedopuszczalne sposoby obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
1.13. Wymagania przepisów krajowych oraz norm w zakresie bezpieczeństwa związanego prawidłowym układaniem ładunków na paletach, szczegółowe wymagania w zakresie:

 • rodzajów deformacji jednostek ładunkowych,

 • prawidłowego rozkładu obciążenia ładunków na paletach,

 • stanu niebezpiecznego przeciążenia gniazd regału, zasad zakotwienia regałów magazynowych, części składowe regału magazynowego oraz wyposażenie dodatkowe związane z układaniem ładunków na regałach, wymagane oznakowanie regałów magazynowych przez producentów niezbędnymi informacjami dotyczącymi składowania ładunków, wymagane oznakowanie regałów magazynowych przez użytkującego.

1.14. Wymagane normami zasady układania ładunków w stosach, gniazdach regałów, wymagania szczegółowe dla:

 • zasad układania ładunków w stosach i gniazdach regałów magazynowych, luzy manipulacyjne pomiędzy składowanymi jednostkami oraz pomiędzy jednostką składową a słupem regału, przewisy, załadunek i rozładunek regałów oraz stosów,

 • zasad składowania ładunków pod liniami energetycznymi.

1.15. Wymagane prawem krajowym oraz normami informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji regałów magazynowych:

 • wymagania w zakresie przeglądów technicznych, kryteriów zużycia regałów oraz maksymalnych ich wartości, zmiany miejsca ustawienia oraz zmiany konfiguracji i przeznaczenia regałów magazynowych,

 • procedura dokonywania technicznych, specjalistycznych przeglądów regałów magazynowych mających na celu klasyfikację uszkodzeń elementów regałów, metody pomiaru odkształceń części składowych regałów magazynowych

 • czasookres przeprowadzania technicznych, specjalistycznych przeglądów regałów magazynowych oraz wytyczne w zakresie sporządzania prawidłowej dokumentacji po przeprowadzonych przeglądach.

1.16. Szczegółowe wymagane prawem oraz normami informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji jednostek ładunkowych tj. palet:

 • zasady układania ładunków na paletach,

 • uszkodzenia palet drewnianych,

 • wartości kryteriów zużycia palet drewnianych, po przekroczeniu których, palety należy wycofać z eksploatacji.

1.17. Przykłady wypadków przy pracy z uwzględnieniem przyczyn powstawania wypadku tj.: organizacyjnych, technicznych i ludzkich.

2. Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp organizatora pracy, osób nadzoru i operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym
2.1. Odpowiedzialność pracodawcy, organizatora pracy, osób nadzoru  wynikające z ustawy Kodeks pracy oraz z ustawy Kodeks postępowania o wykroczenia, z ustawy o Dozorze Technicznym – procedury zawiadomień Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
2.2. Odpowiedzialność porządkowa operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym za nieprzestrzeganie przepisów bhp wynikających z ustawy Kodeks pracy
2.3. Obowiązki organizatora pracy w przypadku wykonywania pracy w zakładzie pracy w tym samym miejscu operatorów wózków jezdniowych zatrudnionych w różnych podmiotach gospodarczych (pracodawca, przedsiębiorca, zleceniodawca, osoba prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo).


3. Organizacja instruktażu stanowiskowego dla operatorów wózków jezdniowych, wymagania dotyczące  dokumentacji szkoleniowej.

3.1. Informacje jakie należy przekazać operatorowi wózka:

 • warunki pracy, instrukcja wózka jezdniowego, instrukcja bezpiecznego wykonywania prac transportowych

 • ocena ryzyka zawodowego: wykaz podstawowych zagrożeń oraz źródeł zagrożeń, działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe związane z wykonywanymi pracami operatora wózka.

 • procedura wykonywania prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

790 zł + VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 00.00.2024r.
890 zł + VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 00.00.2024r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział
  w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin: 00.00.2024r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15
:00

Koszt uczestnictwa:
7
90zł - zgłoszenie do 00.00.
890zł - zgłoszenie po 00
.00.

 


Symbol: WJ071223

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Trener prowadzący:
Starszy Inspektor Pracy 
Zajmuje się kontrolami związanymi z transportem wewnątrzzakładowym, maszyn i urządzeń technicznych, w tym
w szczególności urządzeń transportu bliskiego w zakresie spełniania przez ww. wyroby zasadniczych oraz minimalnych wymagań. Jest czynnie działającym III kadencję, biegłym sądowym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadził zajęcia podczas organizowanych przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego kursów "Instruktor – wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych”. Obecnie również prowadzi ww. kursy. Posiada uprawnienia dydaktyczne.

 

bottom of page