top of page

SZKOLENIE ONLINE:

Zmiana formatu karty charakterystyki oraz wymagań zawartych w niej informacji

Kompendium wiedzy o zawartości karty charakterystyki, przejrzysty i logiczny sposób prezentacji informacji

Opis:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się kartami charakterystyki – zarówno do osób sporządzających karty charakterystyki, jak i do osób zarządzających kartami charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin otrzymanymi od dostawców i ustalających na ich podstawie środki kontroli ryzyka w swoim zakładzie pracy. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami dotyczącymi formatu i zawartości kart charakterystyki wprowadzonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. Zmieniony został format karty - w obowiązującej strukturze karty dodano nowe podsekcje. Najważniejsze zmiany dotyczące informacji zawartych w karcie charakterystyki obejmują m.in. obowiązek zamieszczania informacji w przypadku nanopostaci oraz substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, obowiązek wskazywania specyficznych stężeń granicznych (SCL) i oszacowanej toksyczności ostrej (ATE) składników mieszanin, określenie zasad zamieszczania numeru UFI. Rozporządzenie zmieniające stosuje się od 1 stycznia 2021 r., ale ustawodawca przewidział 2-letni okres przejściowy. W tym okresie dostawcy mogą dostarczać zarówno starsze wersje kart, jak i ich aktualizacje zgodne z nowymi przepisami. Jednak należy pamiętać, że wszystkie karty charakterystyki dostarczane po 31 grudnia 2022 r. będą musiały spełniać nowe wymagania.
 

Przypominamy również, że zgodnie z rozporządzeniem REACH karty charakterystyki przygotowują osoby kompetentne, a dostawcy substancji i mieszanin chemicznych muszą zapewnić, że osoby te odbyły stosowne szkolenia, w tym szkolenia przypominające.
 

 

Program:

 

I Aktualne podstawy prawne określające tryb i zasady sporządzania, aktualizacji i udostępniania odbiorcom karty charakterystyki

 

II Struktura karty charakterystyki, zmiany  wprowadzone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878

 

III Omówienie informacji zamieszczanych w poszczególnych sekcjach i podsekcjach karty
Wymogi ogólne dotyczące karty (data sporządzenia, aktualizacja)

 

 • Identyfikator produktu w przypadku substancji i mieszaniny, gdzie powinny być umieszczone numery rejestracji substancji w postaci własnej i stanowiących składniki mieszaniny

 • Zastosowania zidentyfikowane i odradzane

 • Elementy klasyfikacji i oznakowania produktu w sekcji 2, w tym informacje uzupełniające wymagane na oznakowaniu umieszczane zgodnie z art. 25 i 32 CLP

 • Zasady wyboru składników wymienianych w sekcji 3 karty charakterystyki mieszaniny i informacje o składnikach zamieszczane w tej sekcji

 • Klasyfikacja składników a klasyfikacja mieszaniny

 • Parametry kontroli narażenia (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy wraz z zalecanymi procedurami monitorowania, dopuszczalne wartości biologiczne oraz wartości DNEL i PNEC) oraz techniczne i indywidualne środki kontroli narażenia – sekcja 8

 • Struktura sekcji 11 – informacje toksykologiczne – wynikająca z wprowadzenia klasyfikacji CLP

 • Informacje o aktach prawnych oraz o ocenie bezpieczeństwa chemicznego w sekcji 15 – na co zwrócić szczególną uwagę

 • Inne informacje (sekcja 16)

 • Co to jest numer UFI i kiedy należy zamieścić go w karcie charakterystyki mieszanin

 

IV Scenariusze narażenia - włączanie informacji ze scenariuszy narażenia do kart charakterystyki


V Podsumowanie szkolenia

Prowadzący:
 • Ekspert zajmujący się problematyką bezpieczeństwa chemicznego, w tym obowiązkami producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów, klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych, sporządzaniem kart charakterystyki. Jest współautorem projektów aktów prawnych w tym zakresie. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Forma online:
 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa
   

Koszt uczestnictwa:

690 zł + VAT za uczestnika - przy zgłoszeniu do 05.04.2023r.
790 zł + VAT za uczestnika - przy zgłoszeniu po 05.04.2023r.

Warunki uczestnictwa:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin:  21 kwietnia 2023r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:

690zł - zgłoszenie do 05.04.
790zł - zgłoszenie po 05.04.

Symbol: KC121222

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

HARMONOGRAM


  9:00 - 10:30 - szkolenie
10:30 - 10:45 - pytania
10:45 - 11:00 - przerwa
11:00 - 12:30 - szkolenie
12:30 - 12:45 - pytania
12:45 - 13:15 – przerwa
13:15 - 14:45 - szkolenie
14:45 - 15:00 - pytania

bottom of page