top of page

SZKOLENIE ONLINE:

 Klasyfikacja mieszanin w systemie CLP – jak zaklasyfikować
lub sprawdzić klasyfikację mieszaniny na podstawie zawartości

i klasyfikacji składników

Aktualne regulacje prawne, praktyczne informacje dotyczące klasyfikacji, przykłady


Opis:

Szkolenie jest skierowane zarówno do formulatorów i importerów mieszanin, jak i do innych dalszych użytkowników chemikaliów, w tym do osób zarządzających kartami charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin otrzymywanymi od dostawców, identyfikujących na ich podstawie zagrożenia stwarzane przez stosowane w zakładzie pracy substancje i mieszaniny oraz ustalających niezbędne środki kontroli ryzyka. Formulatorzy i importerzy mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP są odpowiedzialni za prawidłową klasyfikację mieszanin wprowadzanych do obrotu. Pozostali dalsi użytkownicy będą mogli wykorzystać nabytą podczas szkolenia wiedzę do właściwej interpretacji i weryfikacji informacji o zagrożeniach
w dostarczonych kartach charakterystyki mieszanin, a tym samym do sprawniejszego zarządzania środkami kontroli ryzyka.
Głównym zagadnieniem szkolenia będzie klasyfikacja mieszanin.  W przypadku mieszanin chemicznych zwykle nie wykonuje badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych. Wynika to z kilku przyczyn – częstych modyfikacji składu mieszanin, wysokich kosztów takich badań, prawnego ograniczenia badań na kręgow
cach.
W przypadku niektórych klas zagrożenia, np. rakotwórczości, rozporządzenie CLP jednoznacznie wskazuje, że dopusz
czalna jest jedynie metoda klasyfikacji na podstawie zawartości i klasyfikacji składników mieszaniny. Uczestnicy szkolenia zdobędą zarówno podstawową wiedzę na temat klas i kategorii zagrożenia oraz przypisanych poszczególnym klasom i kategoriom zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwrotów H), jak i umiejętność klasyfikacji mieszaniny na podstawie danych o jej składzie i klasyfikacji poszczególnych składników (metodą obliczeniową). Omówione zostaną zasady klasyfikacji mieszanin do poszczególnych klas zagrożenia dla zdrowia i dla środowiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość zmiany kategorii zagrożenia w przypadku rozcieńczania składnika oraz zasad uwzględniania działania addytywnego kilku składników. W trakcie szkolenia zostaną omówione przykłady obliczania klasyfikacji mieszanin w kolejnych klasach zagrożenia.

 

Program:

 1. Rozporządzenie CLP – jako aktualna podstawa prawna określająca zasady klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin.

 2. Klasyfikacja jako ujednolicone określenie zagrożeń stwarzanych przez chemikalia.
  Elementy klasyfikacji – klasy i kategorie zagrożenia oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia.
  Klasyfikacja substancji, mieszaniny oraz jej składników w kartach charakterystyki substancji i mieszanin.

 3. Wykorzystanie badań do klasyfikacji mieszanin, zasady pomostowe, metody obliczeniowe.
  Zagrożenia za względu na właściwości fizyczne mieszanin – czy można zastosować metody obliczeniowe?

 4. Zagrożenia dla zdrowia – omówienie zasad klasyfikacji mieszanin w poszczególnych klasach zagrożenia - zmiany kategorii w przypadku rozcieńczania produktu,
    - wartości graniczne,
    - ogólne i specyficzne stężenia graniczne,
    - określanie wartości oszacowanej toksyczności ostrej substancji
    - oraz obliczanie oszacowanej toksyczności ostrej mieszanin,
    - uwzględnianie addytywności skutków) wraz z praktycznymi przykładami.

 5. Zagrożenia dla środowiska wodnego oraz dla warstwy ozonowej – metoda obliczeniowa klasyfikacji mieszanin, wykorzystanie współczynnika M wraz z praktycznymi przykładami.

 6. Nowe klasy zagrożeń wprowadzone rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/707, zasady klasyfikacji mieszanin do tych klas zagrożenia, terminy obowiązywania (zaburzanie funkcjonowania układu hormonalnego w odniesieniu dla zdrowia ludzi lub środowiska)

 7. Oznakowanie - najważniejsze elementy,zasady pierwszeństwa, informacje uzupełniające

 8. Podsumowanie szkolenia

Prowadzący:

Ekspert zajmujący się problematyką bezpieczeństwa chemicznego, w tym obowiązkami producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów, klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych, sporządzaniem kart charakterystyki. Jest współautorem projektów aktów prawnych w tym zakresie. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Forma online:
 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

Koszt uczestnictwa:

790 zł + VAT za uczestnika - przy zgłoszeniu do 00.00.2024r.
890 zł + VAT za uczestnika - przy zgłoszeniu po 00.00
.2024r.

Warunki uczestnictwa:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin:  .03.2024r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:

790zł - zgłoszenie do 00.00.
890zł - zgłoszenie po 00.00.

Symbol: KS081223

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

HARMONOGRAM


  9:00 - 10:30 - szkolenie
10:30 - 10:45 - pytania
10:45 - 11:00 - przerwa
11:00 - 12:30 - szkolenie
12:30 - 12:45 - pytania
12:45 - 13:15 – przerwa
13:15 - 14:45 - szkolenie
14:45 - 15:00 - pytania

bottom of page