Zmiana formatu karty charakterystyki oraz wymagań dotyczących zawartych w niej informacji od 2021r

17 mar 2023

Zmiana formatu karty charakterystyki oraz wymagań dotyczących zawartych w niej informacji od 2021r

OPIS II PROGRAM II PROWADZĄCY II KOSZT II WARUNKI
 

OPIS:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się kartami charakterystyki – zarówno do osób sporządzających karty charakterystyki, jak i do osób zarządzających kartami charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin otrzymanymi od dostawców i ustalających na ich podstawie środki kontroli ryzyka w swoim zakładzie pracy. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami dotyczącymi formatu i zawartości kart charakterystyki wprowadzonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. Zmieniony został format karty - w obowiązującej strukturze karty dodano nowe podsekcje. Najważniejsze zmiany dotyczące informacji zawartych w karcie charakterystyki obejmują m.in. obowiązek zamieszczania informacji w przypadku nanopostaci oraz substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, obowiązek wskazywania specyficznych stężeń granicznych (SCL) i oszacowanej toksyczności ostrej (ATE) składników mieszanin, określenie zasad zamieszczania numeru UFI. Rozporządzenie zmieniające stosuje się od 1 stycznia 2021 r., ale ustawodawca przewidział 2-letni okres przejściowy. W tym okresie dostawcy mogą dostarczać zarówno starsze wersje kart, jak i ich aktualizacje zgodne z nowymi przepisami. Jednak należy pamiętać, że wszystkie karty charakterystyki dostarczane po 31 grudnia 2022 r. będą musiały spełniać nowe wymagania.

Przypominamy również, że zgodnie z rozporządzeniem REACH karty charakterystyki przygotowują osoby kompetentne, a dostawcy substancji i mieszanin chemicznych muszą zapewnić, że osoby te odbyły stosowne szkolenia, w tym szkolenia przypominające.


Opis szkolenia

Z doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że mimo wdrażania poszczególnych przepisów prawnych REACH i CLP wiedza użytkowników chemikaliów w zakresie bezpieczeństwa pracy nadal nie jest zadowalająca. Przedsiębiorstwa w niewystarczającym stopniu znają zależności między krajowymi regulacjami, a obszernymi aktami wydanymi przez UE. Poza tym, przepisy i wytyczne często się zmieniają, co wynika z ciągłego rozwoju nauki i wiedzy w dziedzinie chemikaliów. Kontrole PIP w poprzednich latach pokazały bardzo liczne nieprawidłowości w zakładach pracy (nawet 50% kontrolowanych) np. w zakresie czynników rakotwórczych i mutagennych – rejestr pracowników narażonych i prace w kontakcie, pomiarów czynników szkodliwych, instrukcji dotyczących postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, magazynowania i miejsc składowania substancji niebezpiecznych, spisu substancji i mieszanin niebezpiecznych, uwzględnienia czynników chemicznych w ocenie ryzyka zawodowego czy w zakresie szkoleń bhp. Liczne uchybienia popełniane przez pracodawców w zakresie właściwego zabezpieczania zdrowia i życia pracowników. Na szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego eksperta PIP uczestnicy uzyskają informacje:

 • jakie przepisy regulują zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi?

 • jak dzielimy czynniki chemiczne ze względu na różne parametry, w tym na stwarzane zagrożenia?

 • co to są prace szczególnie niebezpieczne? Obowiązujące zasady

 • które czynniki chemiczne są rakotwórcze? Jakie są obowiązku pracodawcy?

 • jakie obowiązki są nakładane na pracodawcę w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy?

 • jak dokonać szacowania ryzyka zawodowego w zakresie czynników chemicznych?

 • jak należy dokonać doboru ubrań roboczych i środków ochrony indywidualnej przy pracach z użyciem czynników chemicznych?

 • jakie są zasady magazynowania i składowania czynników chemicznych?

 • jak wykorzystać informacje z kart charakterystyk do sporządzenia dokumentacji wewnątrzzakładowej dotyczącej czynników chemicznych?

 • jakie są niezbędne dokumenty, które jest zobowiązany posiadać pracodawca?

 • jaka jest odpowiedzialność pracodawcy i osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy?

Program: 1. Podstawy prawne regulujące zagadnienia bezpieczeństwa pracy z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi 2. Prace szczególnie niebezpieczne - czynniki chemiczne 3. Podział czynników chemicznych wg: stanu skupienia - poziom zagrożenia, dróg narażenia, sposobu oddziaływania na organizm człowieka, w tym ototoksyczne 4. Źródła informacji o właściwościach czynników chemicznych i jak je wykorzystać - karty charakterystyki 5. Badania i pomiary niebezpiecznych czynników chemicznych 6. Ocena ryzyka zawodowego - w zakresie czynników chemicznych 7. Ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej przy pracy z czynnikami chemicznymi 8. Magazynowanie i składowanie czynników chemicznych 9. Atmosfery wybuchowe 10. Dokumentacja zakładowa i stanowiskowa dotycząca czynników chemicznych 11. Obowiązki pracodawcy związane z występowaniem czynników rakotwórczych w środowisku pracy 12. Wypadki przy pracy związane z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi występującymi w środowisku pracy 13. Naruszenia przepisów prawa pracy ​

Prowadzący: Nadinspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Uznany autorytet w branży, od 20 lat zajmujące się problematyką bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Współautor oraz członek zespołu opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Praktyk doskonale znający bieżące problemy funkcjonowania zakładów. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Forma online:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

Koszt uczestnictwa: 690 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 31.05.2022r. 790 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 31.05.2022r.


Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr: 18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.


Prowadzący: Inspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert, główny specjalista w zakresie produkcji, przetwarzania i magazynowania niebezpiecznych czynników chemicznych, magister chemii, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w zakładach przemysłowych jak i od kilkunastu lat w strukturach PIP. W ramach pracy skupia się szczególnie na zagrożeniach związanych z używanymi czynnikami chemicznymi, niebezpieczeństwem wystąpienia atmosfer wybuchowych, bada okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy wynikające z powyższych zagrożeń. Wykładowca na podyplomowych studiach bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor licznych publikacji, np.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy, Czynniki chemiczne w przemyśle meblarskim, BHP przy produkcji laminatów, Nanomateriały i bezpieczeństwo, Regulacje REACH i CLP wraz z oceną ryzyka zawodowego przy czynnikach chemicznych, Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika sprzątającego, pracowników narażonych na hałas, Ocena ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej. Praktyk znający bieżące problemy zakładów. Forma online:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

Koszt uczestnictwa: 590 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 13.06.2022r. 690 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 13.06.2022r. Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr: 18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.