top of page

SZKOLENIE ONLINE

Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych
w świetle rozporządzeń REACH i CLP - aktualności 2023r.


Celem szkolenia jest aktualizacja informacji oraz omówienie szeregu istotnych zmian w obowiązkach DU wynikających z częstych dostosowań przepisów regulujących bezpieczny obrót chemikaliami.
 
Od 01.01.2023r. r. obowiązuje nowy format i zakres wymaganych informacji w kartach charakterystyki, będących podstawowym dokumentem służącym do przekazywania informacji odbiorcom chemikaliów.
   
Obowiązują przepisy załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 (CLP). Załącznik ten dotyczy przekazywania do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia za pomocą formatu PCN (Poison Centre Notification). Ponadto przed przekazaniem informacji mieszaniny muszą mieć przypisany niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej (UFI). Nowe przepisy będą wprowadzane stopniowo do 1 stycznia 2025 r.

Całkowicie nowy obowiązek nałożono na przedsiębiorstwa dostarczające wyroby zawierające substancje SVHC i wprowadzające je do obrotu na rynek UE – podmioty te są zobowiązane do przedłożenia informacji na temat tych wyrobów do bazy danych SCIP prowadzonej przez ECHA. W dalszym ciągu należy pamiętać o obowiązku dostarczania odpowiednich informacji odbiorcom tych wyrobów.

W ostatnich latach wprowadzono nowe lub zmieniono niektóre wcześniej obowiązujące ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów (załącznik XVII do REACH), a także rozszerzono załącznik XIV, czyli wykaz substancji podlegających procedurze zezwoleń.
 
W dniu 20 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie 2023/707, które wprowadziło do rozporządzenia CLP nowe klasy zagrożeń dotyczące substancji działających na układ hormonalny oraz substancji trwałych, mobilnych i bioakumulujących się. W ramach szkolenia zostaną wskazane najnowsze zmiany klasyfikacji i oznakowania chemikaliów w rozporządzeniu CLP, a także będą omówione wybrane akty prawne określające kolejne obowiązki podmiotów prawnych stosujących chemikalia w działalności zawodowej w zależności od ich klasyfikacji.

PROGRAM


1. Wprowadzenie do szkolenia.
Podstawy prawne – aktualizacje rozporządzenia REACH i CLP, ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; poradniki Europejskiej Agencji Chemikaliów jako dodatkowe źródło informacji

2. Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z rozporządzenia REACH:

 • przekazywanie informacji w dół i w górę łańcucha dostaw;

 • gromadzenie informacji i przechowywanie danych;

 • śledzenie wszelkich zmian związanych z ograniczeniami i zezwoleniami;

 • informowanie Europejskiej Agencji Chemikaliów


3. Zmiana formatu i wymagań dotyczących zawartości karty charakterystyki od 01.01.2023. (Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878)  - struktura, informacje zamieszczane w poszczególnych sekcjach i podsekcjach karty


Scenariusze narażenia (SN) jako element rozszerzonej karty charakterystyki, obowiązek sprawdzenia i udokumentowania zgodności warunków operacyjnych (OC) i środków zarządzania ryzykiem (RMM) ze scenariuszem narażenia oraz działania, które należy podjąć w przypadku braku zgodności, przekazywanie informacji ze scenariuszy narażenia odbiorcom mieszanin.


4. Nowe obowiązki wynikające z załącznika VIII do CLP - przekazywanie do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)   zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia za pomocą formatu PCN (Poison Centre Notification):
 

 • mieszaniny podlegające obowiązkowi zgłoszenia – zależność od klasyfikacji

 • niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej (UFI), zasady przypisywania mieszaninom, generowanie UFI;

 • wymogi dotyczące przekazywania informacji, zakres i format przekazywanych informacji;

 • okres przejściowy – pod jakimi warunkami można z niego skorzystać.


5. Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) – lista kandydacka – obowiązki dostawcy substancji SVHC oraz mieszanin i wyrobów zawierających substancje SVHC:
 

 • obowiązek przedłożenia informacji na temat wyrobów zawierających SVHC do bazy danych SCIP prowadzonej przez ECHA;

 • nowelizacja ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych.


6. Ograniczenia i zezwolenia:
 

 • zmiany dotyczące ograniczeń produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów;

 • krajowe rozporządzenia dotyczące ograniczeń – aktualne zmiany;

 • zmiany wykazu substancji podlegających procedurze zezwoleń.


7. Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z rozporządzenia CLP:

 • obowiązek klasyfikacji, oznakowania i pakowania mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP:

 • zmiany w kryteriach klasyfikacji - rozporządzenie 2023/707;

 • inne akty prawne opierające się na klasyfikacji CLP i wynikające z nich obowiązki – oznakowanie pojemników, zbiorników, rurociągów, miejsc składowania substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie; substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy; prace szczególnie uciążliwe dla zdrowia kobiet; prace wzbronione młodocianym; rozporządzenie dotyczące kwalifikacji zakładów pracy jako zakładów o zwiększonym lub o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej (określenie kategorii Seveso).


8. Podsumowanie szkolenia.
 

PROWADZĄCY:

Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego oraz obowiązujących przepisów prawnych w obszarze chemikaliów (REACH, CLP, ustawa o substancjach chemicznych, a także przepisy dotyczące specyficznych grup produktów chemicznych). Zajmuje się zagadnieniami związanymi z obowiązkami producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów. Ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w klasyfikacji mieszanin chemicznych na podstawie ich składu, opracowywaniu kart charakterystyki oraz sporządzaniu oznakowania substancji i mieszanin wymaganego na podstawie ww. przepisów. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

690 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 00.00.2024r.
790 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 00.00.2024r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin: 2024r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:
690zł - zgłoszenie do 00.00.
790zł - zgłoszenie po 00.00.

 


Symbol: OD220923

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page