top of page

Szkolenie:

Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w 2022 roku
- jak poprawnie opracować nowe instrukcje,
interpretacja i praktyczne aspekty zmienionego prawa

2022r. szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Termin: 2022r.
Czas: 9:00 - 15:00
Forma: online, platforma ZOOM
Cena: 690 zł (netto)

 
 

Opis:

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu praktycznych aspektów dotyczących zasad organizacji bezpiecznej pracy oraz zasad eksploatacji urządzeń energetycznych po zmianach jakie wynikają z wejścia  2020r. rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz z projektowanych zmian w ustawie Prawo Energetycznego.


W ramach szkolenia zostaną omówione powtarzające się wśród pracowników wątpliwości interpretacyjne dotyczące min. takich zagadnień jak:

 • Kto jest pracodawcą odpowiedzialnym za organizację prac oraz określenie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych?

 • Czy można po 26 października 2020r. powierzyć firmie zewnętrznej odpowiedzialność za organizację prac oraz eksploatację urządzeń energetycznych

 • Kto odpowiada za organizację prac eksploatacyjnych w ramach rozruchu urządzeń przed ich oddaniem do eksploatacji w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?

 • Jakie powinny być minimalne obsady ruchowe w zakładowych służbach utrzymania ruchu po zmianach w organizacji bezpiecznej pracy, które obowiązują od 26 października 2020r.?

 • Które prace eksploatacyjne mogą być wykonywane na podstawie instrukcji eksploatacji, a które prace muszą być wykonywane na podstawie poleceń pisemnych na prace?

 • Jak szczegółowo formułować środki i warunki bezpiecznego wykonywania pracy podczas organizacji prac eksploatacyjnych wykonywanych na polecenia pisemne?

 • Jaka powinna być organizacja prac eksploatacyjnych wykonywanych w strefach zagrożenia wybuchem?

 • Jakie zmiany nastąpią w zakresie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych?

 • Kto odpowiada za opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w przypadku powierzenia części zabiegów eksploatacyjnych firmom zewnętrznym, np. kto odpowiada z opracowanie instrukcji eksploatacji w zakresie montażu urządzeń energetycznych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?

 • Jak określić granice eksploatacji urządzenia energetycznego dla którego opracowujemy instrukcje eksploatacji.?

 • Czy dla powtarzalnych urządzeń energetycznych muszą być opracowane odrębne instrukcje eksploatacji dla każdego urządzenia odrębnie?

 • Jak opracować instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych zabudowanych w ciągach technologicznych wytwarzania lub dystrybucji energii?

 • Jak opracować instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych budowy przeciwwybuchowej?,

 • Jak określić warunki obsługi i eksploatacji urządzeń odbiorczych np. instalacji odbiorczej nN w zakładach przemysłowych, obiektach budowlanych oraz placach budów?

Ponadto w ramach szkolenia zostaną omówione i udostępnione uczestnikom ramowe instrukcje organizacji bezpiecznej pracy oraz ramowe instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wybranych typów  kotłów.

 

Program:

1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych.

 • Omówienie zakresu przedmiotowego instrukcji organizacji bezpiecznej pracy na podstawie regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

 • Casusy prawne związane z interpretacją zakresu przedmiotowego instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w pytaniach i odpowiedziach.

 • Przykład ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, jako praktyczna implementacja wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

 • Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach pracodawcy prowadzącego eksploatację – warunki przekazania w eksploatację urządzeń wraz z przeniesieniem odpowiedzialności w zakresie organizacji pracy oraz zasad eksploatacji urządzeń. Przykłady praktyczne na przekazanie urządzeń w zakresie obsługi ruchowej oraz remontu.

 • Prace pomocnicze wykonywane przez osoby nieupoważnione – zasady organizacji i nadzoru nad pracami pomocniczymi.

 • Prace wykonywane na polecenie pisemne w organizacji bezpiecznej pracy -  casusy prawne w pytaniach i odpowiedziach

 • Przykłady praktyczne formułowania poleceń pisemnych na prace eksploatacyjne wykonywane przy urządzeniach energetycznych

 • Organizacja prac eksploatacyjnych wykonywanych przy urządzeniach energetycznych w strefach zagrożenia wybuchem – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych.

 • Omówienie zakresu przedmiotowego instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

 • Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem – odniesienie do warunków wykonywania prac eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem.

 • Casusy prawne z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych w pytaniach i odpowiedziach.

 • Praktyczne przykłady instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz kotła parowego.

 • Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:

 • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,

 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami

3. Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych

 • Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych po zmianie ustawy Prawo Energetyczne w dniu 03.07.2021r. dotyczących:

 • zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację,

 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,

 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,

 • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.

4. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.

Program
Opis
Prowadzący
Prowadzący:

Nadinspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Uznany autorytet w branży, od 20 lat zajmujące się problematyką bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Współautor oraz członek zespołu opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Praktyk doskonale znający bieżące problemy funkcjonowania zakładów. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Forma online:
 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

Koszt uczestnictwa:

690 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 31.05.2022r.
790 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 31.05.2022r.

Warunki uczestnictwa:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Koszt uczesnictwa
Warunki uczestnictwa
Prowadzący:

Nadinspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Uznany autorytet w branży, od 20 lat zajmujące się problematyką bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Współautor oraz członek zespołu opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Praktyk doskonale znający bieżące problemy funkcjonowania zakładów. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Forma online:
 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

Koszt uczestnictwa:

690 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 31.05.2022r.
790 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 31.05.2022r.

Warunki uczestnictwa:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

bottom of page