top of page

SZKOLENIE ONLINE:

Prawo transportowe dla nadawców - aktualności 2024r., analiza kontrowersyjnych przypadków

Warsztaty - aktualne przepisy, duża ilość przykładów, orzeczeń sądowych, wzorów

Trener - uznany ekspert z bogatym doświadczeniem praktycznym w dziedzinie prawa transportowego, spedycyjnego i odszkodowawczegoSzkolenie warsztatowe dedykowane jest nadawcom i załadowcom, ich pracownikom i kadrze zarządzającej, a także innym osobom zainteresowanym tematem funkcjonowania nadawcy w świecie prawa transportowego.


Pomimo powszechnej opinii przewoźnik nie zawsze odpowiada za utracony lub uszkodzony towar w trakcie transportu. Wielu nadawców i odbiorców przekonuje się, że warunki w zleceniach transportowych często mają wartość „straszaka”, który nie wystarczy, jeśli dojdzie do  procesu sądowego.

Jeśli choć raz zastanawiałeś się nad odpowiedzią na chociaż jedno z poniższych pytań, nie zwlekaj – zarezerwuj swoje miejsce na warsztatach.

 1. Czy muszę pokazać fakturę lub zamówienie, aby udowodnić wartość uszkodzonego/skradzionego towaru?   Jeśli tak, co z tajemnicą przedsiębiorstwa oraz RODO?

 2. Kto odpowiada za załadunek i rozmieszczenie towaru – magazynier czy kierowca?

 3. Kto odpowiada za prawidłowe opakowanie towaru?

 4. Gwałtowne hamowanie a przechylenie towaru – jak radzić sobie z błędną praktyką w branży?

 5. Dlaczego nadawca ma zapłacić 40 000 zł kary, gdy przewoźnik narusza ustawę o transporcie drogowym?

 6. Dlaczego nadawca odpowiada kwotą 15 000 zł za przeciążenie nacisków osi lub masy całkowitej ciężarówki?

 7. Kto odpowiada za błędy i braki w liście przewozowym i dlaczego jest to nadawca?

 8. Dlaczego nadawca nie otrzyma odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego jeśli nie dopilnuje, aby przewoźnik był wpisany w liście przewozowym

 9. Dlaczego wpisanie numeru rejestracyjnego w liście przewozowym zamiast pełnej nazwy i adresu przewoźnika kosztuje tyle co wartość towaru?

 10. Nowe zasady dokumentowania WDT zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2018/19

 11. Odbiorca nie przyjmuje przechylonego towaru – czy, a jeśli tak to kto ma zapłacić przewoźnikowi za transport powrotny?

 12. Przewoźnik przesłał dokumenty transportowe później niż wynikało to ze zlecenia. Czy mogę nałożyć na niego karę?

 13. Przewoźnik spóźnił się na miejsce rozładunku – czy mogę nałożyć na niego karę umowną, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

 14. Dwa lata temu skradziono meble z naczepy – dlaczego przewoźnik nie musi zapłacić odszkodowania?

 15. Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia?

 16. Kompensata odszkodowania za skradziony/uszkodzony towar z fakturami za wykonane transporty może być podważona w procesie sądowy, dlaczego ?

 17. Nadawca wymaga neutralizacji listu przewozowego – czy jest to zgodne z prawem

 18. Przewoźnik grozi, że nie odda towaru jeśli nie zapłacę mu frachtu – czy ma prawo zatrzymać przesyłkę?

 19. Fabryka nie zdążyła wyprodukować towaru – czy mogę stornować/anulować zlecenie transportowe?

 20. Towar został skradziony – czy wystarczy cennik, aby udowodnić wartość towaru?

 21. Kiedy i w jakim celu stosować deklarację przesyłki w liście przewozowym?

 22. Wbrew treści zlecenia firma transportowa skorzystała z podwykonawcy. Czy mogę nałożyć na niego karę?

 23. Spedycja ogłosiła upadłość, a przewoźnik żąda zapłaty od nadawcy lub odbiorcy – czy jest to zgodne z prawem?

 24. Parkingi strzeżone – dlaczego wpisywanie ich w zlecenie generuje koszty nadawcom, spedytorom i odbiorcom ładunków?

 25. Nielegalni imigranci lub papierosy, narkotyki ukryte w przesyłce – czego może żądać przewoźnik od nadawcy?
   

ZAKRES PROGRAMOWY:

I Podstawy prawne:

 1. Kodeks cywilny – różnice pomiędzy umową spedycji a umową przewozu, wskazanie i omówienie różnic istotnych dla nadawców.

 2. Ustawa prawo przewozowe – zakres odpowiedzialności przewoźnika za towar, proces reklamacyjny jako podstawa roszczeń nadawcy

 3. Ustawa o transporcie drogowym – omówienie kar administracyjnych i ich wysokości za naruszenia przepisów przez nadawców, załadowców i ich pracowników.

 4. Ustawa o ruchu drogowym – zmiany dotyczące transportów nienormatywnych, drewna i towarów sypkich, krótkie omówienie zmian w zakresie zezwoleń nie normatywnych w tym wskazanie odpowiedzialności nadawcy za zlecanie transportów przewoźnikom nie posiadającym odpowiednich zezwoleń.

 5. Konwencja CMR – różnice w transporcie krajowym i międzynarodowym, wskazanie podmiotów uprawnionych do żądania odszkodowania i dysponowania towarem w trakcie transportu.

 6. Postępowanie reklamacyjne w transporcie krajowym i międzynarodowym. Konsekwencje błędnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

II Dokumenty w transporcie:

 1. Zlecenie transportowe – umowa przewozu czy spedycji, która z nich jest korzystniejsza dla nadawców
  i jak ograniczyć ryzyko związane z kradzieżą lub uszkodzeniem towarów.

 2. Listy przewozowe – korzyści i ryzyko związane z wypełnieniem listu przewozowego w kontekście ubezpieczeniowym oraz administracyjnym

 3. Różnice pomiędzy listem przewozowym, kartą drogową i dokumentem WZ (w tym dokumentów międzynarodowych np. Lieferschien) w kontekście praw i obowiązków nadawcy.

 4. Polisy ubezpieczeniowe – omówienie różnicy dotyczących polis OCP (przewoźnika), OCS (spedytora) oraz cargo (ładunku). Wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza (integralna, redukcyjna), udział własny

 5. Protokół o stanie przesyłki (tzw. protokół szkody) - poprawna forma, wskazanie podmiotów uprawnionych do sporządzenia protokołu oraz terminy z tym związane.
   

III Zmiany w prawie transportowym w 2023/2024 roku

 1. Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym, zmiany prawne w zakresie licencji transportowej dla pojazdów do 3,5 tony, sposobu wynagradzania kierowców, w zakresie ich odpowiedzialności za ewentualne szkody, a także nadchodzące zmiany na poziomie europejskim (e-CMR, możliwość stosowania tzw. giga linerów w celu optymalizacji kosztów transportu), problematyka kompensaty wzajemnych wierzytelności pomiędzy nadawcami a przewoźnikami

PROWADZĄCY:

Łukasz Chwalczuk: absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od początku swojej praktyki zawodowej specjalizował się w obsłudze prawnej firm z  branży transportowej,
obecnie powszechnie szanowany prawnik, doradza w największych projektach logistycznych, transportowych i spedycyjnych. Dzięki zdolności w przekazywaniu wiedzy w sposób praktyczny jest jednym z najbardziej uznanych szkoleniowców z prawa transportowego, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego, ESTA Europe Board Member.

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

  980 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 02.07.2024.
1080 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 02
.07.2024.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin: 08.07.2024r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 16:00

Koszt uczestnictwa:
  980zł -zgłoszenie do 02.07.
1080zł -zgłoszenie po 02.07.

 


Symbol: PT240708

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Trener prowadzący:
mec. Łukasz Chwalczuk

indeks.jpg
bottom of page