top of page
<<< Powrót

Szkolenie: Bezpieczeństwo pracy przy stosowaniu czynników chemicznych - przepisy i praktyka

4

Szkolenie z ekspertem PIP

OPIS:

Często występuje przekonanie, że przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa chemicznego dotyczą wyłącznie zakładów produkujących chemikalia. Jest to błędne podejście, które może powodować niespełnienie prawnych obowiązków, a w konsekwencji nawet odpowiedzialność wykończeniową przeciwko prawom pracownika.Właściwie nie ma zakładu, w którym nie są stosowane jakieś substancje lub mieszaniny chemiczne. W związku z tym podstawowe obowiązki w zakresie zapewnienia bezpiecznego stosowania chemikaliów dotyczą wszystkich pracodawców, będących zarówno ich producentami, jak i dalszymi użytkownikami. Obowiązujące przepisy prawne, zarówno krajowe, jak też ogólnoeuropejskie, wydane w celu poprawy kontroli i zarządzania chemikaliami, mają na celu większą ochronę zdrowia pracujących oraz środowiska. Kontrola zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy – jedną z trzech kluczowych strategii PIP w latach 2022-2024 Z doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że mimo wdrażania poszczególnych przepisów prawnych REACH i CLP wiedza użytkowników chemikaliów w zakresie bezpieczeństwa pracy nadal nie jest zadowalająca.

Przedsiębiorstwa w niewystarczającym stopniu znają zależności między krajowymi regulacjami, a obszernymi aktami wydanymi przez UE. Poza tym, przepisy i wytyczne często się zmieniają, co wynika z ciągłego rozwoju nauki i wiedzy w dziedzinie chemikaliów.

Kontrole PIP w poprzednich latach pokazały bardzo liczne nieprawidłowości w zakładach pracy (nawet 50% kontrolowanych) np. w zakresie czynników rakotwórczych i mutagennych – rejestr pracowników narażonych i prace w kontakcie, pomiarów czynników szkodliwych, instrukcji dotyczących postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, magazynowania i miejsc składowania substancji niebezpiecznych, spisu substancji i mieszanin niebezpiecznych, uwzględnienia czynników chemicznych w ocenie ryzyka zawodowego czy w zakresie szkoleń bhp. Liczne uchybienia popełniane przez pracodawców w zakresie właściwego zabezpieczania zdrowia i życia pracowników. Na szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego eksperta PIP uczestnicy uzyskają informacje:

 • jakie przepisy regulują zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi?

 • jak dzielimy czynniki chemiczne ze względu na różne parametry, w tym na stwarzane zagrożenia?

 • co to są prace szczególnie niebezpieczne? Obowiązujące zasady

 • które czynniki chemiczne są rakotwórcze? Jakie są obowiązku pracodawcy?

 • jakie obowiązki są nakładane na pracodawcę w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy?

 • jak dokonać szacowania ryzyka zawodowego w zakresie czynników chemicznych?

 • jak należy dokonać doboru ubrań roboczych i środków ochrony indywidualnej przy pracach z użyciem czynników chemicznych?

 • jakie są zasady magazynowania i składowania czynników chemicznych?

 • jak wykorzystać informacje z kart charakterystyk do sporządzenia dokumentacji wewnątrzzakładowej dotyczącej czynników chemicznych?

 • jakie są niezbędne dokumenty, które jest zobowiązany posiadać pracodawca?

 • jaka jest odpowiedzialność pracodawcy i osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy?


 

PROGRAM

 1. Podstawy prawne regulujące zagadnienia bezpieczeństwa pracy z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi

 2. Prace szczególnie niebezpieczne - czynniki chemiczne

 3. Podział czynników chemicznych wg: stanu skupienia - poziom zagrożenia, dróg narażenia, sposobu oddziaływania na organizm człowieka, w tym ototoksyczne

 4. Źródła informacji o właściwościach czynników chemicznych i jak je wykorzystać - karty charakterystyki

 5. Badania i pomiary niebezpiecznych czynników chemicznych

 6. Ocena ryzyka zawodowego - w zakresie czynników chemicznych

 7. Ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej przy pracy z czynnikami chemicznymi

 8. Magazynowanie i składowanie czynników chemicznych

 9. Atmosfery wybuchowe

 10. Dokumentacja zakładowa i stanowiskowa dotycząca czynników chemicznych

 11. Obowiązki pracodawcy związane z występowaniem czynników rakotwórczych w środowisku pracy

 12. Wypadki przy pracy związane z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi występującymi w środowisku pracy

 13. Naruszenia przepisów prawa pracy


 

PROWADZĄCY Inspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert, główny specjalista w zakresie produkcji, przetwarzania i magazynowania niebezpiecznych czynników chemicznych, magister chemii, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w zakładach przemysłowych jak i od kilkunastu lat w strukturach PIP. W ramach pracy skupia się szczególnie na zagrożeniach związanych z używanymi czynnikami chemicznymi, niebezpieczeństwem wystąpienia atmosfer wybuchowych, bada okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy wynikające z powyższych zagrożeń. Wykładowca na podyplomowych studiach bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor licznych publikacji, np.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy, Czynniki chemiczne w przemyśle meblarskim, BHP przy produkcji laminatów, Nanomateriały i bezpieczeństwo, Regulacje REACH i CLP wraz z oceną ryzyka zawodowego przy czynnikach chemicznych, Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika sprzątającego, pracowników narażonych na hałas, Ocena ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej. Praktyk znający bieżące problemy zakładów.

Termin: 20 września 2022r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:
690zł - zgłoszenie do 30.08.
790zł - zgłoszenie po 30.08.

Kod: BCH200922

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page