top of page
<<< Powrót

Szkolenie: Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych w świetle rozporządzeń REACH i CLP - aktualności 2022

5

Aktualne prawo chemiczne

Obowiązek zgłaszania niektórych mieszanin i wyrobów do baz danych prowadzonych przez Europejską Agencję Chemikaliów (PCN, SCIP)

OPIS: W ostatnich latach znacznie rozszerzono obowiązki dalszych użytkowników (DU) substancji chemicznych i ich mieszanin. Dalsi użytkownicy, czyli osoby fizyczne lub prawne stosujące chemikalia w działalności zawodowej, to duża i zróżnicowana grupa przedsiębiorców – np. formulatorzy mieszanin, ponownie napełniający czyli przepakowujący chemikalia do innych opakowań, ale również przemysłowi i zawodowi użytkownicy końcowi stosujący chemikalia, w tym włączający je do produkowanych wyrobów. Celem szkolenia jest kompleksowe zaznajomienie uczestników z obowiązkami DU wynikającymi z rozporządzeń REACH i CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, w tym zgłaszania niektórych mieszanin i wyrobów do baz danych prowadzonych przez Europejską Agencję Chemikaliów (PCN, SCIP).

 • Bezpieczne stosowanie chemikaliów jest uwarunkowane prawidłowym przepływem informacji w łańcuchu dostaw. W 2020 r. wprowadzono zmiany w obowiązującym formacie i w zakresie wymaganych informacji w kartach charakterystyki, będących podstawowym dokumentem służącym do przekazywania informacji odbiorcom chemikaliów. Karty wykonane zgodnie z nowymi wymaganiami będą pojawiać się stopniowo – rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2021 r., ale okres przejściowy, w którym można stosować karty wykonane wg starszych wymagań, mija 31 grudnia 2022 r. Należy podkreślić, że integralną częścią kart charakterystyki są scenariusze narażenia, które określają warunki operacyjne i środki kontroli ryzyka w przypadku konkretnych zastosowań substancji – w ramach szkolenia

 • Również od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 (CLP). Załącznik ten dotyczy przekazywania do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia za pomocą formatu PCN (Poison Centre Notification). Obowiązek ten dotyczy importerów i dalszych użytkowników wprowadzających do obrotu mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie ze względu na zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia fizyczne, a zarówno zakres przekazywanych informacji, jak i sposób ich przekazywania różni się od wcześniej obowiązującego w Polsce systemu zgłaszania mieszanin do bazy ELDIOM. Ponadto przed przekazaniem informacji mieszaniny muszą mieć przypisany niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej (UFI). Nowe przepisy będą wprowadzane stopniowo do 1 stycznia 2025 r., w trakcie szkolenia omówione zostaną warunki które muszą być spełnione, żeby skorzystać z okresu przejściowego, w pozostałych przypadkach należy wcześniej przekazać wymagane informacje do ECHA.

 • Całkowicie nowy obowiązek nałożono na przedsiębiorstwa dostarczające wyroby zawierające substancje SVHC i wprowadzające je do obrotu na rynek UE – podmioty te są zobowiązane do przedłożenia informacji na temat tych wyrobów do bazy danych SCIP prowadzonej przez ECHA. W dalszym ciągu należy pamiętać o obowiązku dostarczania odpowiednich informacji odbiorcom tych wyrobów. W związku z licznymi zapytaniami w programie zostanie przedstawiony aktualny stan prawny w Polsce dotyczący obowiązku zgłaszania do bazy SCIP.

 • W ostatnich latach wprowadzono nowe lub zmieniono niektóre wcześniej obowiązujące ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów (załącznik XVII do REACH), a także rozszerzono załącznik XIV, czyli wykaz substancji podlegających procedurze zezwoleń.

 • W ramach szkolenia zostaną także wskazane najnowsze zmiany klasyfikacji i oznakowania chemikaliów w rozporządzeniu CLP, a także będą omówione wybrane akty prawne określające kolejne obowiązki podmiotów prawnych stosujących chemikalia w działalności zawodowej w zależności od ich klasyfikacji.

 

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do szkolenia.

2. Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw chemikaliów:

 • przekazywanie informacji w dół i w górę łańcucha dostaw;

 • zmiany formatu i wymagań dotyczących zawartości karty charakterystyki (SDS) – terminy obowiązywania;

 • scenariusze narażenia (SN) jako element rozszerzonej karty charakterystyki, obowiązek sprawdzenia i udokumentowania zgodności warunków operacyjnych (OC) i środków zarządzania ryzykiem (RMM) ze scenariuszem narażenia oraz działania, które należy podjąć w przypadku braku zgodności, przekazywanie informacji ze scenariuszy narażenia odbiorcom mieszanin.

3. Nowe obowiązki wynikające z załącznika VIII do CLP - przekazywanie do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia za pomocą formatu PCN (Poison Centre Notification):

 • mieszaniny podlegające obowiązkowi zgłoszenia – zależność od klasyfikacji;

 • obowiązujące terminy w zależności od zastosowania mieszaniny;

 • niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej (UFI), zasady przypisywania mieszaninom, generowanie UFI;

 • wymogi dotyczące przekazywania informacji, zakres i format przekazywanych informacji;

 • okres przejściowy – pod jakimi warunkami można z niego skorzystać.

4. Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) – lista kandydacka – obowiązki dostawcy substancji SVHC oraz mieszanin i wyrobów zawierających substancje SVHC:

 • obowiązek przedłożenia informacji na temat wyrobów zawierających SVHC do bazy danych SCIP prowadzonej przez ECHA;

 • nowelizacja ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych.

5. Ograniczenia i zezwolenia:

 • zmiany dotyczące ograniczeń produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów;

 • krajowe rozporządzenia dotyczące ograniczeń – aktualne zmiany;

 • zmiany wykazu substancji podlegających procedurze zezwoleń.

6. Obowiązek klasyfikacji, oznakowania i pakowania mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP:

 • zmiany w kryteriach klasyfikacji;

 • inne akty prawne opierające się na klasyfikacji CLP i wynikające z nich obowiązki – oznakowanie pojemników, zbiorników, rurociągów, miejsc składowania substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie; substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy; prace szczególnie uciążliwe dla zdrowia kobiet; prace wzbronione młodocianym; rozporządzenie dotyczące kwalifikacji zakładów pracy jako zakładów o zwiększonym lub o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej (określenie kategorii Seveso).

7. Podsumowanie szkolenia.

 

PROWADZĄCY Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego oraz obowiązujących przepisów prawnych w obszarze chemikaliów (REACH, CLP, ustawa o substancjach chemicznych, a także przepisy dotyczące specyficznych grup produktów chemicznych np. detergentów). Zajmuje się zagadnieniami związanymi z obowiązkami producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów. Ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w klasyfikacji mieszanin chemicznych na podstawie ich składu, opracowywaniu kart charakterystyki oraz sporządzaniu oznakowania substancji i mieszanin wymaganego na podstawie ww. przepisów. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Termin: 17 października 2022r.

Szkolenie online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:
690zł - zgłoszenie do 19.09.
790zł - zgłoszenie po 19.09.

Kod: OD171022

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page