top of page
<<< Powrót

Szkolenie - Zmiana formatu karty charakterystyki oraz wymagań dotyczących zawartych w niej informacji

1

Kompendium wiedzy o kartach charakterystyki

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się kartami charakterystyki – zarówno do osób sporządzających karty charakterystyki, jak i do osób zarządzających kartami charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin otrzymanymi od dostawców i ustalających na ich podstawie środki kontroli ryzyka w swoim zakładzie pracy. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami dotyczącymi formatu i zawartości kart charakterystyki wprowadzonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. Zmieniony został format karty - w obowiązującej strukturze karty dodano nowe podsekcje. Najważniejsze zmiany dotyczące informacji zawartych w karcie charakterystyki obejmują m.in. obowiązek zamieszczania informacji w przypadku nanopostaci oraz substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, obowiązek wskazywania specyficznych stężeń granicznych (SCL) i oszacowanej toksyczności ostrej (ATE) składników mieszanin, określenie zasad zamieszczania numeru UFI. Rozporządzenie zmieniające stosuje się od 1 stycznia 2021 r., ale ustawodawca przewidział 2-letni okres przejściowy. W tym okresie dostawcy mogą dostarczać zarówno starsze wersje kart, jak i ich aktualizacje zgodne z nowymi przepisami. Jednak należy pamiętać, że wszystkie karty charakterystyki dostarczane po 31 grudnia 2022 r. będą musiały spełniać nowe wymagania.

Przypominamy również, że zgodnie z rozporządzeniem REACH karty charakterystyki przygotowują osoby kompetentne, a dostawcy substancji i mieszanin chemicznych muszą zapewnić, że osoby te odbyły stosowne szkolenia, w tym szkolenia przypominające.

 

PROGRAM I Aktualne podstawy prawne określające tryb i zasady sporządzania, aktualizacji i udostępniania odbiorcom karty charakterystyki

II Struktura karty charakterystyki, zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878

III Omówienie informacji zamieszczanych w poszczególnych sekcjach i podsekcjach karty Wymogi ogólne dotyczące karty (data sporządzenia, aktualizacja)

  • Identyfikator produktu w przypadku substancji i mieszaniny, gdzie powinny być umieszczone numery rejestracji substancji w postaci własnej i stanowiących składniki mieszaniny

  • Zastosowania zidentyfikowane i odradzane

  • Elementy klasyfikacji i oznakowania produktu w sekcji 2, w tym informacje uzupełniające wymagane na oznakowaniu umieszczane zgodnie z art. 25 i 32 CLP

  • Zasady wyboru składników wymienianych w sekcji 3 karty charakterystyki mieszaniny i informacje o składnikach zamieszczane w tej sekcji

  • Klasyfikacja składników a klasyfikacja mieszaniny

  • Parametry kontroli narażenia (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy wraz z zalecanymi procedurami monitorowania, dopuszczalne wartości biologiczne oraz wartości DNEL i PNEC) oraz techniczne i indywidualne środki kontroli narażenia – sekcja 8

  • Struktura sekcji 11 – informacje toksykologiczne – wynikająca z wprowadzenia klasyfikacji CLP

  • Informacje o aktach prawnych oraz o ocenie bezpieczeństwa chemicznego w sekcji 15 – na co zwrócić szczególną uwagę

  • Inne informacje (sekcja 16)

  • Co to jest numer UFI i kiedy należy zamieścić go w karcie charakterystyki mieszanin

IV Scenariusze narażenia - włączanie informacji ze scenariuszy narażenia do kart charakterystyki

V Podsumowanie szkolenia

 

PROWADZĄCY

Ekspert zajmujący się problematyką bezpieczeństwa chemicznego, w tym obowiązkami producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów, klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych, sporządzaniem kart charakterystyki. Jest współautorem projektów aktów prawnych w tym zakresie. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń

Termin: 5 września 2022r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:
590zł - zgłoszenie do 25.08.
690zł - zgłoszenie po 25.08.

Symbol: KCH050922

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page